Шопінг-гід та готові образи

Більше 50 образів на весну та літо, 200 найцікавіших речей з масмаркету та українських дизайнерів.
300 UAH
shoping
gid
500
Click to order
Ваше замовлення
Total: 
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизації на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

ФОП Грабовська Ольга Ігорівна (Галушка), надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Курс/вебінар – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця, зазначеними на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/.

Матеріали – анонси, лекції, вебінари, промови, презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер, відомості про які розміщено на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://yourstylist.com.ua/ в закритому доступі.

Особистий кабінет – розділ веб-сайту https://yourstylist.com.ua/, доступ до якого має Замовник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (персональне посилання та пароль), у якому розміщуються інформаційні матеріали курсу.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yourstylist.com.ua/public-offer та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення заходу/серії заходів, та зазначені Виконавцем на його веб-сайтах.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму послуг для Замовника з доступом до матеріалів курсу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://yourstylist.com.ua/ (надалі – веб-сайт) лише після здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунок Виконавця та авторизації на веб-сайті.
2.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розміщених в особистому кабінеті Замовника на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/ або іншим зручним методом.
2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/.
2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.
2.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що розміщені в особистому кабінеті Замовника, відповідно до цього Договору, надається на 1 (один) календарний рік.
2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.
2.8. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

  • факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/;
  • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором у відповідних сторінках веб-сайту Виконавця https://yourstylist.com.ua/;
  • письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/ та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов'язання протягом його терміну дії надати інформаційно-консультаційні послуги, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://yourstylist.com.ua/ для Замовника, а Замовник – приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.
3.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://yourstylist.com.ua/.
3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на веб-сайті Виконавця: https://yourstylist.com.ua/ та/або здійснення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.
4.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.
5.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов'язань по цьому Договору.
5.1.3. Публікувати на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/ інформацію про зміну: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.
5.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.
5.1.5. Надавати завдання для самостійної роботи Замовника та здійснювати перевірку таких завдань відповідно до розкладу.
5.1.6. Докласти зусиль для викладення оригінального, інформативного та унікального матеріалу.
5.1.7. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні.
5.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповідно до умов Договору.
5.2.3. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
5.2.4. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти.
5.2.5. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/.
5.2.6. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листів на адресу Замовника, зазначену при реєстрації/авторизації на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/.
5.2.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.
5.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/ та умов цього Договору.
5.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/.
5.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні Послуг, встановлених Виконавцем.
5.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
5.3.6. В кінці Курсу написати та належним чином оформити курсову роботу, передбачену програмою Курсу.
5.3.7. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та спікерів. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а так само розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина або організації.
5.3.8. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.
5.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі веб-сайту https://yourstylist.com.ua/.
5.4.4. Отримати сертифікат про успішне проходження Курсу, Майстер-класу чи Вебінару, проте, лише у випадку своєчасного написання курсової роботи та якщо такий сертифікат передбачений умовами вебінару/курсу, відповідно до умов даного Договору та, належним чином оформленого домашнього завдання.
5.4.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://yourstylist.com.ua/. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.
6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% передплати на розрахунковий рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд.
6.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця у Національній валюті України – гривні. Оплата Загальної вартості послуг Виконавця за Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою платіжного сервісу на LiqPay або на підставі виставленого рахунку виконавцем.
6.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником після укладення Сторонами Договору та надання добровільної згоди на обробку й використання персональних даних Замовника, та в момент надання інформації останнім для проведення платіжної операції у спосіб, визначений Виконавцем, та/або протягом 3-х банківських днів з дня виставлення Виконавцем рахунку, відповідно до п. 6.3.
6.5. У разі не здійснення оплати, Виконавець припиняє надання послуг (не надає послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.
6.6. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.7. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

7. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на участь у курсі на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/ та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
7.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення будь-яких інформаційних матеріалів на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/ та надання Замовнику доступу до таких матеріалів.
7.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.
7.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://yourstylist.com.ua/ та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
7.4.1. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.
7.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на участь у курсі та/або авторизації Замовника на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/, та/або оплати Замовником послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.
8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Виконавця https://yourstylist.com.ua/.
8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
8.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.
8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
8.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.
8.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу stylist.galushka@gmail.com. Після чого адміністраторами веб-сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника.
8.7.1. Після надання доступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://yourstylist.com.ua/, грошові кошти, зараховані на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
8.7.2. У випадках, коли Замовником здійснена оплата, проте факт надання Виконавцем доступу до матеріалів курсу не відбувся, останній зобов'язується здійснити повернення грошових коштів, перерахованих Замовником, протягом 30 (тридцяти) банківських днів.
8.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

  • Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
  • Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.
9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
9.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником матеріалів Курсу, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства України.
9.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.
10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.
11.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на веб-сайті Виконавця, розташованому в мережі інтернет за адресою: https://yourstylist.com.ua/ складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
11.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
11.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
11.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця за цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.
11.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11.8. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця https://yourstylist.com.ua/ поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
11.9. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Грабовська Ольга Ігорівна (Галушка)
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців, 23, офіс 308
e-mail: stylist.galushka@gmail.com
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця політика конфіденційності діє для всього Веб-сайту https://yourstylist.com.ua/ (далі у тексті – Сайт).

Яку ми збираємо інформацію і як її використовуємо.

Нам можуть знадобитися такі дані:

· При заповненні даних на Сайті користувач вказує прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, контактний телефон і дає згоду на використання вказаної інформації, її обробку і зберігання Виконавцем. Ми використовуємо цю інформацію для виконання своїх зобов'язань перед Замовником.

· Не вважається порушенням зобов'язань розголошення вказаної інформації про користувача відповідно до обґрунтованих і застосовуваних вимог закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання угод, що укладаються, і прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг, а також з метою реклами. Згода Замовника висловлюється у зазначенні ним інформації у відповідних полях при реєстрації. Сайт не несе відповідальності за дані, надані Замовником на Сайті у загальнодоступній формі.

· Файли cookie – коли ви заходите на наш Сайт, ми надсилаємо один або декілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищити якість послуг, що надаються Виконавцем: зберігати налаштування користувача, відстежувати характерні для користувача тенденції, наприклад, найпопулярніші сторінки. Виконавець, як власник Сайту, також використовує файли cookie з метою реклами, а також здійснює їх передачу, зокрема й транскордонну, щоб керувати оголошеннями на сайтах в усьому Інтернеті.

· Інформація про відвідування – при доступі до нашого Сайту через браузер, додаток або за допомогою будь-якого іншого програмного забезпечення наші сервери автоматично записують і передають певну інформацію з метою виконання угод, що укладаються. Журнали сервера можуть містити таку інформацію: IP-адреси, тип і мова браузера, дата і час запиту, а також один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити ваш браузер чи акаунт.

· Повідомлення користувача – коли ви надсилаєте нам повідомлення (електронною поштою або іншим засобом), ми можемо зберігати ці повідомлення для обробки запитів, відповідей на питання і майбутнього удосконалення нашої служби клієнтської підтримки. При надсиланні або отриманні SMS ми можемо збирати і зберігати таку інформацію: номер телефону, назву оператора зв'язку, зміст повідомлення, дату і час передачі. Для зв'язку з вами з питань нашої роботи може використовуватися ваша адреса електронної пошти і номер контактного телефону.

· Програмне забезпечення, розроблене третіми особами, яке може використовуватись на Сайті, збирає і обробляє інформацію відповідно до власної політики конфіденційності.

· Інші сайти – ця політика конфіденційності застосовувана тільки до Сайту https://yourstylist.com.ua/. Ми не контролюємо сайти, які використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту. Ці сайти можуть розміщувати на ваш комп'ютер власні файли cookie, збирати дані або запитувати у вас особисту інформацію.

Розсилки та інформаційні повідомлення:

· Під час заповнення форми на Сайті ви даєте згоду на отримання від нас розсилок рекламно-інформаційного характеру. Вказані розсилки містять інформацію про майбутні акції, розіграші та інші заходи Сайту.

· Ви можете відписатись від розсилки у будь-який момент. Для цього потрібно перейти за відповідним посиланням у листі або написати в службу підтримки.

· Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу і/або короткого повідомлення (sms) на номер телефону, вказані вами під час реєстрації або створення замовлення. Рекламно-інформаційні матеріали можуть бути надані у вигляді паперово-поліграфічної та сувенірної продукції, вкладені до замовлень клієнтів і доставлені на вказану поштову адресу у вигляді листів і посилок.

Окрім цього, інформація, яку ми збираємо, може бути використана з такою метою:

· Постачання, підтримка, забезпечення захисту і вдосконалення нашого Сайту;
· Розробка нових служб;
· Захист прав, власності Виконавця і наших користувачів.

Перед використанням інформації з іншою метою, що буде зазначено при її зборі, ми попросимо у Вас дозвіл на таке використання. Продавець обробляє особисту інформацію на своїх серверах у різних країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

Можливості вибору

У людей різні погляди на конфіденційність. Кожен користувач усвідомлено приймає рішення щодо надання права Виконавця на повне використання своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Кожен користувач може:

· Заборонити в браузері прийом усіх файлів cookie або налаштувати сповіщення про ці дані. Просимо взяти до уваги, що без файлів cookie деякі служби Виконавця можуть працювати не цілком коректно.

Надання доступу до інформації

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, які не пов'язані з діяльністю Виконавця, окрім випадків коли:

· Замовник надав право Продавцю на повне використання своїх персональних даних.
· Для обробки третіми сторонами.

Ми можемо надати персональні дані на обробку нашим дочірнім і афілійованим компаніям, а також іншим довіреним організаціям і особам відповідно до наших інструкцій, політики конфіденційності та інших вимог безпеки.

· На вимогу законодавства

Виконавець дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає доступ до зазначеної користувачами інформації на Сайті, зберігає, використовує, розголошує зазначену інформацію тільки у випадках, передбачених законодавством. Зокрема: на запити державних органів, у рамках судового процесу або розслідування, з метою запобігання шахрайству, порушення закону, а також з метою безпеки і захисту прав Виконавця.

Захист інформації

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб вберегти Виконавця і наших користувачів від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття або знищення даних, які зберігаються у нас. До цих заходів належать, зокрема:

· використання SSL-шифрування в роботі наших служб;

· постійна перевірка і вдосконалення процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включно із заходами забезпечення фізичної безпеки;

· надання доступу до особистої інформації тільки тим співробітникам, підрядникам і агентам Виконавця, яким необхідно володіти цією інформацією для здійснення виконуваних від імені Виконавця операцій. Невиконання цими особами договірних зобов'язань з дотримання конфіденційності веде до санкцій, включно зі звільненням і кримінальним переслідуванням.

Доступ до особистої інформації і її оновлення

· Ми можемо відхиляти багаторазово повторювані заявки, а також запити, які вимагають масштабних технічних робіт (наприклад, створити нову систему або значно змінити існуючу), які піддають ризику конфіденційність інших користувачів, а також ті, які містять даремні пропозиції (наприклад, обробити інформацію на резервних копіях).

· У всіх випадках, коли ми надаємо доступ до інформації і можливість вносити в неї виправлення, ми робимо це безкоштовно, якщо тільки це не потребує від нас значних зусиль.

· У зв'язку з особливостями роботи певних служб, після видалення з активних серверів інформація може зберігатися протягом обмеженого терміну в наших системах резервного копіювання до того часу, поки не буде остаточно видалена.

Дотримання вимог

· Виконавець дотримується прийнятих в Україні принципів конфіденційності щодо повідомлення, вибору, передання, безпеки, цілісності даних і доступу до них.
· Ми регулярно перевіряємо дотримання цієї політики конфіденційності.
· Якщо ми отримали офіційну скаргу в письмовій формі, вважаємо своїм обов'язком зв'язатися з користувачем, який надіслав скаргу, щодо його претензій і вирішити питання або усунути проблему в найкоротший термін.

Зміна цієї політики конфіденційності

Час від часу наша політика конфіденційності може змінюватись. Однак ми не маємо наміру і не будемо обмежувати права користувачів без їх вочевидь вираженої згоди. Усі оновлення політики конфіденційності відображаються на цій сторінці. Якщо зміни будуть значними, ми повідомимо вас електронною поштою.
ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Цим документом я висловлюю свою згоду на здійснення Виконавцем з усіма персональними даними, вказаними мною під час реєстрації таких дій: збір, накопичення, реєстрація, зберігання, змінення, оновлення, використання і розширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення (далі – Обробка).

Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем на паперовому і/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої і неавтоматизованої.

Метою збору і обробки персональних даних є організація Виконавцем направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги і рекламні акції, знижки, інші дії, у межах своєї діяльності, а також здійснення Виконавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг.

Я погоджуюсь з тим, що Виконавець може передавати мої персональні дані третім особам, якщо таке передання необхідне для виконання Виконавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг, а також при обробці персональних даних.

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також зобов'язуюсь дотримуватись всіх правил та публічних угод на веб-сайті https://yourstylist.com.ua/.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в дані правила, Політику конфіденційності і Угоди користувача на свій розсуд.

*Виконавець – ФОП Грабовська Ольга Ігорівна (Галушка)
ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
Сторона виконавця робить все можливе, щоб надані сервіс, послуги та додсвід співпраці зі стороною Замовника були приємним, і розробили максимально просту і зручну процедуру повернення коштів. Ми сподіваємося на повне задоволення від співробітництва. Політика повернення – елемент сервісу Виконавця.

Для оформлення повернення потрібно зробити лише один крок. У разі, якщо Замовник має конструктивні причини та бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу modeton.school@gmail.com. Після розгляду та погодження запиту адміністраторами веб-сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника, а також здійснюється повернення коштів на особисту карту Замовника протягом трьох робочих днів.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2020 OLYA GALUSHKA. All Rights Reserved.

Цей сайт і його зміст не можуть бути скопійовані, відтворені, перевидані, прописані посиланням, передані або розповсюджені будь-яким чином без попередньої письмової згоди з ФОП Ольгою Грабовською (Галушкою), і кожна згадка повинна містити посилання на сайт (копірайт) Olya Galushka.

Посилання на веб-сайти, окрім тих, що належать сайту https://yourstylist.com.ua, пропонуються для зручності користувачів. ФОП Ольга Грабовська (Галушка) не бере участь у їх створенні/розробці і не несе відповідальність за їх зміст.

Контент сайту.

Весь контент веб-сайту https://yourstylist.com.ua, а також будь-який контент розповсюджується за допомогою цього сайту (особливо, зображення, відеоролики і тексти) захищений авторським правом. Несанкціоноване використання контенту, повне або часткове копіювання, збереження, зміна і поширення контенту сайту https://yourstylist.com.ua (для будь-яких цілей) без нашої письмової згоди заборонено.

Права на контент належать ФОП Ользі Грабовській (Галушці) і нашим партнерам. Всі права захищені або в будь-якому випадку належать нам. На веб-сайті також є зображення, захищені авторським правом і належать третім особам.

Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства і тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальності.

Зовнішній контент.

Незважаючи на те, що ми ретельно перевіряємо контент, ми не несемо відповідальності за матеріали, розміщені на сторонніх сайтах, посилання на які представлені на сайті https://yourstylist.com.ua. За контент таких сайтів відповідають виключно їх власники.

На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на сайті, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія чинного законодавства. Їх згадка на сайті https://yourstylist.com.ua не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.